Eng

Reumatizam

Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a od 1954. godine izdaje časopis "Reumatizam" koji je indeksiran u bazi podataka Index medicus. članci se traže na PubMed. Više o časopisu možete pronaći na linkovima dolje.

Upute autorima

Preuzmite upute u .doc formatu.

 

UPUTE AUTORIMA

O ČASOPISU

„Reumatizam“ je službeni recenzirani časopis Hrvatskoga reumatološkog društva Hrvatskoga liječničkog zbora. Objavljuje uvodnike, originalne znanstvene radove, stručne radove, pregledne radove, kratka priopćenja, preliminarna priopćenja i dobro dokumentirane prikaze bolesnika. Prioritet časopisa jesu radovi temeljeni na dokazima iz područja reumatologije, ali i srodnih struka (fizikalne medicine i rehabilitacije, ortopedije/kirurgije) čime se čitatelju daju bitne informacije o dijagnostičkim i terapijskim procedurama, odnosno pružanju sveobuhvatne skrbi osobama oboljelima od reumatskih bolesti i stanja. Iako je časopis otvoren svim kvalitetnim člancima, naglasak je na autorima i specifičnostima iz Hrvatske i susjednih zemalja, odnosno napretku reumatologije i srodnih struka u tim zemljama. Reumatizamizlazi dva puta na godinu, a u njemu se kao suplement objavljuju sažetci ili cjeloviti radovi s kongresa i simpozija  u sklopu trajne medicinske izobrazbe. Časopis objavljuje i novosti iz stručne literature (kao prošireni sažetak) i kratke informacije o stručnim aktivnostima reumatoloških i srodnih stručnih društava iz Hrvatske i susjednih država. Radovi mogu biti napisani hrvatskim ili engleskim jezikom, s pojedinim dijelovima napisanima na drugom jeziku. Radovi se objavljuju pod uvjetom da nisu prethodno drugdje publicirani. Časopis se izdaje u tiskanom i elektroničkom obliku s platinumslobodnim pristupom, bez potrebe za registracijom. Autorstvo u časopisu i čitanje časopisa se ne naplaćuje. Troškove izdavanja časopisa pokriva Hrvatsko reumatološko društvo. Hrvatska inačica časopisa Reumatizamu elektroničkom obliku dostupna je na: http://reumatizam.hlz.hr/i na: http://www.reumatologija.org/Casopis.aspx.  

Svi sadržaji časopisa Reumatizam su pohranjeni i na portalu Hrčak, središnjem portalu za hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima (https://hrcak.srce.hr/reumatizam).

Upute autorima u skladu su s preporukama Međunarodnog odbora urednika medicinskih časopisa (International Committee of Medical Journal Editors– ICMJE; http://icmje.org/icmje-recommendations.pdf) i Svjetske udruge medicinskih urednika (World Association of Medical Editors– WAME; http://www.wame.org), a etički standardi sukladni su onima Odbora publicističke etike (Committee on Publication Ethics– COPE; https://publicationethics.org/resources) i Vijeća znanstvenih urednika (Council of Science Editors– CSE; https://www.councilscienceeditors.org/wp-content/uploads/entire_whitepaper.pdf).

Uredništvo Reumatizmapodupire principe integriteta, transparentnosti i kvalitete u komunikaciji prije i nakon objavljivanja radova u skladu sa Sarajevskom deklaracijom (Sarajevo Declaration on Integrity and Visibility of Scholarly Publicationshttp://www.cmj.hr/2016/57/6/28051276.htm).

Sadržaj iz časopisa Reumatizamsmije se bez naknade rabiti u nastavne i istraživačke svrhe, uz potpuno navođenje izvora. Svaka druga uporaba zabranjena je bez izričitog dopuštenja izdavača.

PREDAJA RADA / OBJAVA RUKOPISA

Rukopisi se dostavljaju elektroničkom poštom (glavni-urednik-reumatizam@reumatologija.orgi urednik-reumatizam@reumatologija.org) ili u dogovoru s urednikom u papirnatom obliku (tri identična računalna ispisa), zajedno s elektroničkom verzijom na CD-u, DVD-u, USB-stickuna adresu: Reumatizam, Uredništvo, Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska 29, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Uredništvo časopisa slijedi upute Međunarodnog odbora urednika medicinskih časopisa – Preporuke za provedbu, prikazivanje, uređivanje i objavljivanje radova u medicinskim časopisima (International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)– Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journalshttp://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf) i Svjetske udruge medicinskih urednika (World Association of Medical Editors– WAME; http://www.wame.org). Za tekstove na engleskom jeziku preporučuje se da autori koji nisu izvorni govornici engleskog jezika potraže savjet stručnjaka radi točnog i kvalitetnog prijevoda. Izdavač može osigurati takvu uslugu uz plaćanje.

Uz rukopis treba priložiti pisanu izjavu da rad prethodno nije bio objavljen ili ponuđen/prihvaćen za objavu u nekome drugom časopisu, da autori rada prenose autorska prava na časopis, te priložiti potpisane Izjavu o autorstvu i Izjavu o sukobu interesa.

 

AUTORSTVO

Osobe određene kao autori moraju biti kvalificirane za autorstvo. Sukladno preporukama Međunarodnog odbora urednika medicinskih časopisa (International Committee of Medical Journal Editors– ICMJE) uz rukopis autori trebaju priložiti pisanu izjavu da su znatno sudjelovali u koncepciji ili nacrtu rada ili u prikupljanju, analizi i interpretaciji podataka i napisali prvu verziju rada ili su ga kritički revidirali u znatnom dijelu intelektualnog sadržaja i odobrili završnu verziju rada te su se složili da su odgovorni za sve značajke rada i jamče da će se pitanja koja se odnose na točnost i integritet bilo kojeg dijela rada prikladno istražiti i riješiti. Uredništvo ohrabruje autore, kao i recenzente, da se registriraju kod ORCID-a (https://orcid.org) i prilikom prijave dostave ORCID-ov identifikacijski broj (ID).Idealno ne bi trebalo biti nikakvih promjena u autorstvu nakon upućivanja rada prema uredništvu. U situacijama kada je došlo do ispuštanja navođenja autora  ili je obavljen značajan posao nakon što je rad revidiran može se dodati autor uz pisano objašnjenje razloga za to, kao i pisanu potvrdu (e-mail, faks, dopis) od strane svih autora da se slažu s dodavanjem, izostavljanjem ili promjenom redoslijeda autora.

Osobe koje ne zadovoljavaju kriterije za autorstvo poput osoba koje su pružile intelektualnu pomoć, tehničku pomoć ili osigurale specijalnu opremu i materijale treba navesti u dijelu Zahvale.

PLAGIRANJE I POVLAČENJE RADA

Svi se radovi provjeravaju na originalnost i plagiranje, umnažanje, dupliciranje i prekomjernu prijavu/publikacije i teksta i slikovnih prikaza iz drugih izvora (s pomoću, na primjer, programa Duplichecker, Plagiarism Checker, Plagium, PlagScan). Plagirani ili na bilo koji drugi neetički način objavljeni radovi bit će povučeni u skladu s COPE-ovim Uputama o povlačenju radova (COPE – Retraction Guidelines; (https://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines.pdf).

 

KATEGORIZACIJA, FORMAT I OPSEG RADOVA

Reumatizamobjavljuje ove vrste radova kod kojih je potrebna recenzija (engl. peer-reviewed articles): uvodnike, originalne znanstvene radove, stručne radove, kratka/preliminarna priopćenja, pregledne radove i dobro dokumentirane prikaze bolesnika (s pregledom literature).

Uvodnik (Editorial): maksimalno 1200 riječi; do 1 slike ili tablice; do 20 referencija; 3 – 6 ključnih riječi; nestrukturirani sažetak do 300 riječi (ako je primjenjivo).

Originalni rad (Original Research Article): maksimalno 6500 riječi; do 6 slika i 6 tablica; neograničeni broj referencija; 3 – 6 ključnih riječi; strukturirani sažetak do 300 riječi (izuzetak su radovi iz povijesti medicine koji mogu imati nestrukturirani sažetak).

Stručni rad (Professional Article): maksimalno 6000 riječi; do 5 slika i 5 tablica; neograničeni broj referencija; 3 – 6 ključnih riječi; strukturirani sažetak do 300 riječi (izuzetak su radovi iz povijesti medicine koji mogu imati nestrukturirani sažetak).

Kratko priopćenje (Short CommunicationBrief Report):maksimalno 1200 riječi; do 3 slike ili tablice; do 15 referencija; 3 – 6 ključnih riječi; strukturirani sažetak do 300 riječi.

Prethodno priopćenje (Preliminary Communication): maksimalno 1200 riječi; do 3 slike ili tablice; do 15 referencija; 3 – 6 ključnih riječi; strukturirani sažetak do 300 riječi.

Pregledni rad (Review): maksimalno 7000 riječi; do 6 slika i 6 tablica; neograničeni broj referencija; 3 – 6 ključnih riječi; strukturirani ili nestrukturirani sažetak do 300 riječi.

Prikaz bolesnika (s pregledom literature) (Case Report (with Review of the Literature)): maksimalno 5000 riječi; do 5 slika ili tablica; neograničeni broj referencija; 3 – 6 ključnih riječi; nestrukturirani sažetak do 300 riječi.

Pismo uredniku (Letter to the Editor): maksimalno 1000 riječi; do 7 referencija; ne više od 6 autora.

Ispravak (Erratum): omogućuje korekciju pogrješaka koje su se pojavile kod pisanja, printanja ili u procesu publikacije članaka. Šalje se na adresu: Reumatizam, Uredništvo, Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska 29, 10000 Zagreb, Hrvatska ili elektroničkom poštom na: glavni-urednik-reumatizam@reumatologija.orgi urednik-reumatizam@reumatologija.org.

 

PRIPREMA RADA / RUKOPISA

U časopisu Reumatizamobjavljuju se članci na hrvatskom jeziku, s naslovom, sažetkom, ključnim riječima te s naslovom i legendom tablica i slika na engleskom jeziku ili na engleskom jeziku (UK spelling), s naslovom, sažetkom, ključnim riječima te s naslovom i legendom tablica i slika na hrvatskom jeziku. Stil pisanja treba biti jasan i jezgrovit. Radovi trebaju biti strukturirani sukladno principima Equator Networka (http://www.equator-network.org).

Tekst treba biti napisan slovima veličine 12 točaka na bijelom papiru formata A4 (210 × 297 mm) s dvostrukim proredom, s najviše 30 redaka po stranici, uključujući i naslovnu stranicu, sažetak, tekst, zahvale, izjavu o sukobu interesa, referencije, tablice i legende. Lijeva margina treba biti široka 35 mm, a desna margina te gornji i donji rub 25 mm. Sve stranice, uključujući naslovnu, trebaju imati redni broj u donjem desnom kutu.

Pri potrebi izražavanja podataka rabe se SI mjerne jedinice. Kod naziva koji se mogu pisati kraticom pri prvom je pojavljivanju potrebno napisati puni naziv, s kraticom, a u daljnjem tekstu samo kraticu. Latinski nazivi pišu se načinom Italic, i to puni naziv kod prvog pojavljivanja u tekstu, a u daljnjem tekstu navodi se kratica. Lijekovi se navode generičkim imenom, a ako je nužno, može se u zagradi navesti tvorničko ime, s imenom proizvođača. Proizvođače specifičnih instrumenata ili reagensa (naziv i lokacija) treba navesti u zagradi.

Osim pregleda i pisma uredniku radovi trebaju imati slijedeće elemente: Naslovna stranica (Title page) (posebna stranica), Sažetak i ključne riječi (Abstract and key words) (posebna stranica), glavni tekst rada (Main text) (s dijelovima: Uvod, Ispitanici i metode, Rezultati, Rasprava i Zaključak), Zahvale (Acknowledgements), Financiranje (Funding), Izjava o sukobu interesa (Conflict of interest statement), Literatura (References), popis tablica i slika, te tablice i slike.

NASLOVNA STRANICA

Na naslovnoj stranici trebaju biti naslov rada (mora biti sažet, jasan i informativan) na hrvatskom i engleskom jeziku te puno ime svakog od autora. U sljedećem retku treba navesti puni naziv ustanove, ulicu i broj, grad i državu autora. Ako su u izradi rada sudjelovali autori iz različitih ustanova, za svakog od njih poslije imena i prezimena te prije navoda ustanove treba napisati odgovarajući broj u superskriptu.

Slijede ime i prezime te puna adresa autora za dopisivanje u vezi s radom, njegov/njezin telefonski broj, broj faksa i e-mail adresa.

SAŽETAK I KLJUČNE RIJEČI

Druga stranica treba sadržavati sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku (do 300 riječi) u kojem su navedeni cilj studije/istraživanja, materijal (ispitanici) i metode, rezultati i zaključci.

U sažetku valja naglasiti nove i važne aspekte studije ili opservacije. Ispod sažetka autori trebaju navesti četiri do šest ključnih riječi ili kratkih pojmova na hrvatskom i engleskom jeziku koji će pomoći pri indeksiranju članka i mogu se objaviti uz sažetak. Za ključne riječi treba se koristiti pojmovima iz popisa Medical Subject Headings (MeSH) Indexa Medicusa. Općenite, pluralne i mnogostruke koncepte (primjerice uz uporabu „i“, „ili“) treba izbjegavati. Sažetak ne smije sadržavati navode referencija.

UVOD

U uvodu se ukratko navode kontekst/pozadinsko znanje o temi, svrha i razlog provođenja studije/istraživanja. Preporučuje se navesti samo relevantne referencije, koje trebaju biti uravnotežene i recentne (po mogućnosti ne starije od 10 godina). Na kraju treba jasno i točno navesti cilj/-eve studije/istraživanja. U uvodu se ne navode podatci iz rada niti zaključci.

MATERIJAL I METODE

Navode se detalji kako je provedena studija/istraživanje: gdje i kad je provedena, na koji je način učinjen odabir i sve važne karakteristike ispitanika (ili laboratorijskih životinja) koje su studirane ili opservirane. Treba detaljno specificirati nacrt studije (npr., randomizirana-kontrolirana studija, opservacijska studija, prospektivna/retrospektivna itd.), na koji su način prikupljeni podatci, značenje deskriptora te objasniti, identificirati metode, aparate (s nazivom proizvođača u zagradi) i postupke, s dovoljnim brojem detalja da bi se rezultati mogli reproducirati. Za poznate metode treba navesti referencije, a nove metode ili metode koje su znatnije modificirane detaljno opisati, navodeći razlog njihove primjene i procjene njihovih ograničenja.

Za lijekove i kemikalije moraju se rabiti generička imena. Sve veličine trebaju biti izražene u SI jedinicama. U tekstovima na hrvatskom jeziku rabi se decimalni zarez, a u tekstovima na engleskome decimalna točka.

 

ETIKA / ETIČKI STANDARDI

Radovi koji uključuju ljude ili životinje trebaju imati odobrenje od odgovarajućeg etičkog povjerenstva. Takav rad treba biti proveden sukladno etičkim standardima intitucije ili nacionalnom povjerenstvu odgovornom za eksperimente koji uključuju ljude i s Etičkim kodeksom udruge World Medical Association (Helsinška deklaracija iz 1964. i njezine kasnije inačice) za istraživanja koja uključuju ljude http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html; EU Direktiva 2010/63/EU i za istraživanja na životnjama - http://ec.europa.eu/.../legislation_en.htm. Također, treba jasno navesti da je dobiven informirani pristanak od strane svih odraslih ispitanika ili od strane roditelja ili zakonskih skrbnika za maloljetne ispitanike ili nesposobne odrasle osobe, kao i način na koji je taj pristanak dobiven (npr. usmeno ili pismeno).

Imena i /ili prezimena ispitanika ne smiju biti obznanjena, naročito u figurativnim/ilustrativnim materijalima. 

 

STATISTIČKA OBRADA

Treba iscrpno opisati statističke metode kako bi se obrazovanom čitatelju koji ima pristup originalnim podatcima omogućilo da potvrdi navedene rezultate. Gdje god je to moguće zaključke treba kvantificirati i prezentirati odgovarajućim indikatorima pogrješke ili odstupanja od mjerenja. Treba navesti upotrijebljeni računalni program.

 

REZULTATI

Rezultati se izlažu logičnim slijedom u tekstu, tablicama i slikama. U ovom se dijelu rezultati ne tumače niti se raspravlja o njihovim implikacijama. Uz apsolutne brojeve i postotke potrebno je uključiti rezultate statističke analize, navođenjem obično p-vrijednosti ili drugog parametra. U tekstu se ne ponavljaju svi podatci iz tablica ili slika, već se naglašavaju ili sažimaju samo bitna opažanja. Potrebno je izbjegavati suvišne (engl. redundant) tablice i slike (npr. prikaz istih podataka u različitim formatima) ili uporabu slika i tablica u slučaju kada je informacije bolje uključiti u tekstualni dio (npr. kada nema dovoljno podataka za tablice ili slike).

RASPRAVA

Većina ovog dijela odnosi se na interpretaciju rezultata. Potrebno je naglasiti nove i bitne aspekte studije te implikacije koje iz nje proistječu. Ne preporučuje se detaljno ponavljati podatke ni bilo koje druge materijale koji su navedeni u uvodnom dijelu ili u dijelu s rezultatima. U dijelu za raspravu treba usporediti vlastite rezultate s rezultatima iz drugih studija/istraživanja te navesti sličnosti i razlike. Također, važno je objasniti značenje dobivenih rezultata, njihova ograničenja i implikacije vezane uz buduća istraživanja, ali uz izbjegavanje izjava i zaključaka koji nisu potpuno potvrđeni dobivenim podatcima. Kad je potrebno, mogu se navesti nove hipoteze uz jasno naglašavanje da su nove.

 

ZAKLJUČCI

Na osnovi vlastitih rezultata izvode se glavni zaključci (maksimalno 3 – 4 rečenice).

 

KRATICE

Treba rabiti samo standardne kratice. Puni pojam za koji se rabi kratica mora biti naveden pri prvoj uporabi kratice u tekstu, osim ako je riječ o standardnim kraticama mjernih jedinica. Kratice treba izbjegavati u naslovu rada.

 

SIMBOLI

U tekstu se simboli moraju objasniti. U dodatku se može navesti iscrpan popis simbola.

 

TABLICE

Tablice se pišu na posebnoj stranici. Ne smiju se slati kao slike/fotografije. Svaka tablica mora imati naslov i redni broj prema redoslijedu pojavljivanja u tekstu. Tablica mora biti pregledna i jednostavna. Legende tablica trebaju biti napisane ispod tablice, uz oznaku u tablici u superskriptu. Tablice ne bi trebale ponavljati rezultate koji su prezentirani bilo gdje drugdje u radu (npr. u slici). Tablice preuzete iz drugih izvora treba popratiti dopuštenjem za objavu njihovih izdavača/autora.

SLIKE / ILUSTRACIJE

Sve slike trebaju biti profesionalno nacrtane ili snimljene. Slova, brojevi i simboli moraju biti čitki i u smanjenom obliku u kojem će se objaviti. Svaka slika mora imati broj prema redoslijedu pojavljivanja u tekstu, ime autora i označenu gornju stranu. Svaki crtež mora imati broj prema redoslijedu pojavljivanja u tekstu i označenu gornju stranu. Crteži trebaju biti dovoljno kvalitetno izrađeni za objavu u tisku. Fotokopije slika ili fotografija nisu pogodne za reprodukciju. Fotografije osoba mogu se objavljivati samo uz pismeno dopuštenje osobe na fotografiji (ili skrbnika) ili osoba mora biti neprepoznatljiva (prekrivanje očiju, lica i sl.). Slike preuzete iz drugih izvora treba popratiti dopuštenjem za objavu njihova izdavača/autora.

Ako se dostavljaju u elektroničkom obliku, slike/ilustracije moraju biti u formatu TIFF ili JPEG visoke kvalitete, najmanje širine 1500 piksela. Slike/ilustracije u ostalim formatima mogu biti prihvaćene samo uz prethodni dogovor s uredništvom. Uredništvo pridržava pravo ne objaviti slike/ilustracije koje ne zadovoljavaju ove uvjete.

 

ZAHVALA

U zahvali treba navesti sve suradnike koji nisu zadovoljili kriterije za autorstvo poput osoba koje su pružile intelektualnu pomoć , tehničku pomoć  ili osigurale specijalnu opremu i materijale . Financijska i materijalna potpora također trebaju biti navedene, s detaljima institucije/organizacije/tvrtke koja je takvu pomoć pružila (uključivo i identifikacijske brojeve pomoći) te tko je dobio takvu potporu (projekt, program, pojedinac). Međunarodni odbor urednika medicinskih časopisa (International Committee of Medical Journal Editors– ICMJE) ima detaljne smjernice koga valja navesti u Zahvalama.

 

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Autori moraju izjaviti postoji li financijski odnos između njih i organizacije/tvrtke koja je sponzorirala istraživanje. Ova bilješka mora se dodati u odvojenom odjeljku prije popisa literature. Autori moraju popuniti i poslati sljedeći obrazac (http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/)

Izjava će stajati u posebnom dijelu prije navoda literature. 

 

LITERATURA

Preporuča se pretraživanje u bazama Scopus, Web of Science, PubMed i specijaliziranim bazama podataka s ciljem citiranja relevantnih, novijih i radova utemeljenih na dokazima (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21800117

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26538996).

Literatura se navodi primjenom Vancouverskih pravilakoja propisuju numerički način citiranja, prema preporukama američke National Library of Medicine. Najčešći primjeri mogu se naći u članku ICMJE Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals: Samples of Formatted References for Authors of Journal Articles (https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). Detaljne upute mogu se naći u knjizi Citing Medicine(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256).

Literaturu u tekstu, tablicama i legendama treba navoditi arapskim brojevima u zagradi, prema redoslijedu pojavljivanja. Ako brojeva ima više, odvajaju se zarezima.

U popisu literature autori i/ili urednicinavode se prezimenom/prezimenima i inicijalima imena. Iza inicijala ne stavlja se točka osim ako je riječ o inicijalu neposredno prije naslova. Ako autora/urednika ima više, odvajaju se zarezima. Ako ih ima više od šest, nakon prva tri treba napisati „i sur.“, a ostale ispustiti. U naslovuse velika slova rabe samo za početno slovo prve riječi u naslovu i u riječima koje se uobičajeno pišu velikim slovima. Kad se navode brojevi stranica, treba ispustiti iste početne znamenke stranica (npr. 123–125 postaje 123–5). Na kraju svake referencije stavlja se točka.

U tekstovima na engleskomjeziku pri navođenju radova objavljenih na drugim jezicima preporučuje se navesti naslov na engleskom (ako postoji) ili ga prevesti na engleski (u tom slučaju treba ga staviti u uglate zagrade), a na kraju se navodi izvorni jezik rada.

Pri navođenju prihvaćenih, ali još neobjavljenih radova na kraju treba dodati: „U tisku.“ Autori trebaju dobiti pismeno odobrenje za citiranje takvog rada zajedno s potvrdom da je rad prihvaćen za objavu.

Članak u časopisu

Naslovi časopisa trebaju se navoditi uobičajenim kraticama (NLM Title Abbreviation) koje se mogu naći u kataloguNational Library of Medicine(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals). Za časopise se ne navodi izdavač. Obvezatno se navode godište, volumen i stranice časopisa. Ako časopis ima kontinuiranu paginaciju, mogu se izostaviti mjesec/broj u godištu časopisa i pripadajuća zagrada.

[Primjer] Članak iz časopisa, više od šest autora:

 1.              1.     Ćurković B, Babić-Naglić Đ, Morović-Vergles J i sur. Prijedlog primjene bioloških lijekova u reumatoidnom artritisu. Reumatizam. 2010;57(1):29–35.

[Primjer] Članak iz časopisa, kontinuirana paginacija:

 1.              2.     Ritchlin CT. From skin to bone: translational perspectives on psoriatic disease. J Rheumatol. 2008;35:1434–7.

[Primjer] Članak iz suplementa:

 1.              3.     Gladman DD, Antoni C, Mease P, Clegg DO, Nash P. Psoriatic arthritis: epidemiology, clinical features, course, and outcome. Ann Rheum Dis. 2005;64(Supl 2):ii14–7.

Knjige

Obvezatno se navode mjesto izdanja, izdavač i godina izdanja. Brojevi stranica navode se samo kada se citira dio knjige.

[Primjer] Knjiga (autori):

 1.              4.     Walker JM, Helewa A. Physical rehabilitation in arthritis. 2. izd. St. Louis: Saunders; 2004.

[Primjer] Knjiga (urednici):

 1.              5.     Isenberg DA, Maddison PJ, Woo P, Glass D, Breedveld FC (ur.). Oxford textbook of rheumatology. 3. izd. New York: Oxford University Press; 2004.

[Primjer] Poglavlje u knjizi:

 1.              6.     Vasey FB, Espinoza LR. Psoriatic arthritis. U: Calin A (ur.). Spondyloarthropathies. Orlando: Grune and Stratton; 1984., str. 151–85.

Izlaganje na znanstvenom skupu

Ako je izlaganje objavljeno u časopisu ili suplementu, treba slijediti upute za časopis ili suplement. Ako su izlaganja objavljena u knjizi, nakon naslova knjige dodaju se napomena „Zbornik izlaganja na“, naziv skupa te vrijeme, mjesto i država održavanja.

[Primjer] Izlaganje na znanstvenom skupu, objavljeno u suplementu:

 1.              7.     Matucci Cerinic M, Pignone A. The early diagnosis of rheumatoid arthritis (RA). Reumatizam. 1997;44(Supl):1.

[Primjer] Izlaganje na znanstvenom skupu, objavljeno u knjizi:

 1.              8.     Babić-Naglić Đ. Fizička aktivnost i vježbe. U: Ivanišević G (ur.). Talasoterapija, kineziterapija i aromaterapija u Hrvatskoj. Zbornik izlaganja na 14. lošinjskoj školi prirodnih ljekovitih činitelja; 2013 Ruj 6–7; Veli Lošinj, Hrvatska. Zagreb: Hrvatski liječnički zbor; 2013., str. 49–55.

[Primjer] Zbornik izlaganja na znanstvenom skupu (knjiga):

 1.              9.     Gordon DA (ur.). Immune reactions and experimental models in rheumatic diseases. Zbornik izlaganja na Četvrtoj kanadskoj konferenciji o istraživanju reumatskih bolesti; 1970 Lis 15–17; Toronto, Kanada. Toronto: University of Toronto Press; 1972.

Mrežne publikacije

Citati mrežnih publikacija trebaju uključivati URL i datum pristupa osim ako je riječ o publikaciji koja ima DOI.

[Primjer] Članak iz časopisa na internetu:

 1.           10.     Mak A, Kow NY. The pathology of T cells in systemic lupus erythematosus. J Immunol Res [Internet]. 2014;2014:419029. Dostupno na: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4017881. [Pristupljeno: 25. 5. 2014.].

[Primjer] Članak iz časopisa na internetu, sadržava DOI:

 1.           11.     Vivar N, Van Vollenhoven RF. Advances in the treatment of rheumatoid arthritis. F1000Prime Rep. 2014 Svi 6;6:31. doi: 10.12703/P6-31. PubMed PMID: 24860653; PubMed Central PMCID: PMC4017904.

[Primjer] Knjiga/monografija na internetu:

 1.           12.     Chen Q (ur.). Osteoarthritis – diagnosis, treatment and surgery [Internet]. Rijeka: InTech; 2012. Dostupno na:http://www.intechopen.com/books/osteoarthritis-diagnosis-treatment-and-surgery.[Pristupljeno: 8. 10. 2013.].

[Primjer] Mrežna stranica:

 1.           13.     Hrvatsko reumatološko društvo [Internet]. Zagreb: Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a; c2014. Dostupno na:http://www.reumatologija.org/Pocetna.aspx.[Pristupljeno: 1. 4. 2014.].

 

PROCES OCJENE RADA

Svaki se rukopis tretira kao strogo povjerljiv materijal, a proces ocjene rada provodi se anonimno. Glavni i odgovorni urednik pročita sve prijavljene radove i označava njihovu općenitu razinu prioriteta: a) rukopis se odmah šalje dvojici recenzenata (double-blind peer review), b) rukopis se vraća autorima sa sugestijama za modifikaciju, c) rukopis se odbacuje. Svaki upućeni rad dobiva svoj broj i oznaku (ID), a autori će biti obaviješteni o prijmu rada i njegovu broju. Autori su se dužni tim ID brojem koristiti u svakoj budućoj korespondenciji. Autor kojega su ostali autori imenovali za korespondenciju djeluje u ime ostalih u procesu vezanom za publikaciju rada. Rukopisi i ostali dostavljeni materijali ne vraćaju se pošiljateljima.

Autori mogu predložiti do 5 potencijalnih recenzenata (osim koautora i suradnika u posljednje 3 godine) ili uz obrazloženje zatražiti isključenje određenih recenzenata. Glavni i odgovorni urednik donosi konačnu odluku. Preslik mišljenja recenzenata dostavlja se anonimno autoru. Autor treba uzeti u obzir mišljenja recenzenata pri izradi konačne verzije rada ili argumentirano obrazložiti svoje mišljenje.

Radovi se ne objavljuju prema redoslijedu prispijeća rukopisa u uredništvo časopisa. Uredništvo zadržava pravo prilagoditi stil rada određenim standardima ujednačenosti.

Svaki objavljeni članak dobiva svoj DOI (Digital Object Identifier) koji je jedinstven za svaki članak objavljen u Reumatizmu. Uredništvo će osigurati svakom autoru (ili autoru koji je zadužen za korespondenciju ako je grupa autora prijavila rad) jednu kopiju Reumatizma.

REUMATIZAM

Glasilo Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a


Čelništvo časopisa


Glavni urednik
Simeon Grazio
glavni-urednik-reumatizam@reumatologija.org

Urednica
Nadica Laktašić-Žerjavić
urednik-reumatizam@reumatologija.org

Tajnica redakcije
Hana Skala-Kavanagh
tajnik-reumatizam@reumatologija.org


Glavni urednici

Drago Čop (1954.-1963.)
Theodor Dürrigl (1963.-1990.)
Ivo Jajić (1991.-1998.)
Goran Ivanišević (1999.-2013.)
Simeon Grazio (2014.-)

Članovi Uredničkog odbora (2018.)

Jasminka Ahić-Milas
Branimir Anić
Xenofon Baraliakos (Njemačka/Germany)
Laszlo Czirjak (Mađarska/Hungary)
Nada Čikeš
Marija Glasnović
Frane Grubišić
Iztok Holc (Slovenija/Slovenia)
Marija Jelušić
Tatjana Kehler
Ivan Malčić
Danijela Marasović-Krstulović
Marco Matucci Cerinic (Italija/Italy)
Miroslav Mayer
Mevludin Mekić (Bosna i Hercegovina/Bosnia & Hercegovina)
Joško Mitrović
Dušanka Martinović-Kaliterna
Jadranka Morović-Vergles
Srđan Novak
Porin Perić
Dijana Perković
Denis Poddubnyy (Njemačka/Germany)
Višnja Prus
Mislav Radić
Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić
Zoltan Szekanecz (Mađarska/Hungary)
Ladislav Šenolt (Češka/Czech Republic)
Tonko Vlak

Urednički savjet

Božidar Ćurković
Theodor Dürrigl
Zoja Gnjidić
Andrija Kaštelan
Ladislav Krapac
Želimir Maštrović
Zmago Turk (Slovenija)

POZIVAMO ČLANOVE DRUŠTVA I DRUGE DA ŠALJU SVOJE RADOVE - IZVORNE, PREGLEDNE, PRIKAZE BOLESNIKA I DRUGE PRILOGE na adresu glavnoga urednika:
glavni-urednik-reumatizam@reumatologija.org.